Zásady spracovania osobných údajov

ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zaškrtnutím príslušného poľa v objednávkovom formulári umiestnenom na webových stránkach  vyhlasujete, že ste sa zoznámili s týmito zásadami ochrany Vašich osobných údajov, spracovávaných spoločnosťou  REDA SK, s.r.o., IČO 47 743 476, so sídlom Bratislava, Mlynské Nivy 16, PSČ 821 09 zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel sro, vložka číslo 98507/B (ďalej len " Spoločnosť ") , ako správcom osobných údajov za podmienok zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenie Európskeho parlamentu ( ďalej len " ZZOÚ ") a Rady č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (ďalej len " GDPR ").

 1. Účel, rozsah spracovania osobných údajov:

Spoločnosť spracováva iba presné osobné údaje, ktoré získala od Vás, ako zákazníkov - kupujúcich, ktorá činí voči Spoločnosti objednávku tovaru prostredníctvom webových stránok www.philips-eshop.sk , pričom tieto osobné údaje zákazníkov spoločnosť zhromažďuje a spracováva len za stanoveným účelom, v nižšie uvedenom rozsahu, po dobu trvania zmluvného vzťahu medzi Spoločnosťou a obchodným partnerom , respektíve po dobu nevyhnutne nutnú po poskytnutí plnenia podľa uzavretého zmluvného vzťahu , najdlhšie však po dobu 5, slovami piatich, rokov odo dňa poskytnutia údajov (nevyplýva ak z okolností prípadu, že osobné údaje je nutné spracovávať dlhšie, napríklad pri prieťahoch v súdnom konaní, a pod.).   

 Spoločnosť nespracováva citlivé osobné údaje.

 Spoločnosť spracováva osobné údaje bez súhlasu subjektov osobných údajov vo všeobecnej rovine na tento účel:

 • plnenie kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi subjektom osobných údajov (zákazníkom a kupujúcim) a Spoločnosťou (ako správcom osobných údajov a predávajúcim) - pozri článok. 6 ods. 1 písm. b) GDPR; a
 • plnenie zákonných povinností, najmä potom povinností vyplývajúcich Spoločnosti zo zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu (ďalej len ako " AML zákon "), prípadne vyplývajúcich z iných právnych predpisov; a  
 • z dôvodu riešenia prípadných nárokov zákazníka (kupujúceho) z chybného plnenia tovaru dodaného zákazníkovi Spoločnosťou a z dôvodov prípadné procesné obrany proti neoprávneným nárokom zákazníkov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu uzavretého medzi zákazníkom a Spoločnosťou prostredníctvom webových stránok    
 1. Subjekty ochrany osobných údajov

Zákazníci Spoločnosti

Účelom spracovania osobných údajov u týchto subjektov je zabezpečenie plnenia zo zmluvy uzatvorenej medzi zákazníkom Spoločnosti a Spoločnosťou prostredníctvom webových stránok www.philips-eshop.sk , pričom zákonnými dôvodmi spracovania sú dôvody uvedené v čl. I týchto zásad . 

Osobné údaje subjektov v tejto kategórii Spoločnosť spracováva v tomto rozsahu: meno, priezvisko, titul, e-mail, telefónne číslo, doručovaciu adresu .

III. Zdroje osobných údajov

Spoločnosť získava osobné údaje priamo od subjektov údajov v rámci objednávkového formulára pri uzatváraní zmluvy . Spoločnosť informuje dotknuté osoby o tom, kedy je poskytnutie osobných údajov potrebných na nadviazanie spolupráce a kedy je naopak dobrovoľné, avšak poskytnutie takýchto osobných údajov uľahčí vzájomnú komunikáciu medzi subjektom údajov a Spoločnosťou a tiež významne zefektívni poskytovanie služieb.

 1. Zabezpečenie osobných údajov

Spoločnosť zabezpečuje bezpečnosť osobných údajov v závislosti na vyhodnotení konkrétnych rizík. Spoločnosť prijala také opatrenia, aby nedochádzalo k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, spracovanie, ako aj k inému zneužitiu. Prístup k osobným údajom je umožnený iba oprávneným osobám, ktoré majú oprávnenie pracovať s osobnými údajmi. Zamestnanci sú s nakladaním s osobnými údajmi poučení a podliehajú systému vnútornej kontroly , ako aj povinnosti mlčanlivosti . Osobné dáta sú chránené v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja a miere rizika zneužitia. Spoločnosť pri udržiava technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu osobných údajov od ich získania až po ich odstránení.

 1. Spracovatelia a príjemcovia osobných údajov

Prioritou Spoločnosti je neposkytovať osobné údaje žiadnej tretej osobe za inými účelom, ktorý by nesúvisel s poskytovaním služieb Spoločnosti. Osobné údaje môžu však byť na účely zabezpečenia vyššie popísaných účelov vedľa Spoločnosti a jej zamestnancov odovzdané tiež ďalším osobám:

 • subjektom, ktoré vykonávajú svoju právomoc - osobné údaje sú poskytované za účelom plnenia zákonných povinností zo strany Spoločnosti
 • osoby zabezpečujúce výkon práva a orgánom činným v trestnom konaní či iným úradom, ktoré uplatňujú zákon v rámci svojej právomoci
 • ďalším správcom - osobné údaje sú poskytované za účelom plnenia zmluvných záväzkov (poisťovne, banky , zmluvní partneri, daňoví, účtovné a právne poradcovia, aj).

Zákazník berie na vedomie, že Spoločnosť v rámci poskytovania služieb a predaji tovaru prostredníctvom webových stránok www.philips-eshop.sk spolupracuje so

- spoločnosťou REDA SK, s.r.o.

 1. Práva dotknutých osôb

Subjekty údajov majú právo             

 • byť informovaní a mať prístup k svojim spracovávaným osobným údajom (právo byť informovaný a právo prístupu podľa čl. 15 GDPR)
 • dosiahnuť opravy nepresných osobných údajov (právo na opravu podľa čl. 16 GDPR)
 • dosiahnuť vymazaniu svojich osobných údajov (právo na vymazanie podľa čl. 17 GDPR)
 • obmedziť spracovanie (právo na obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR)
 • získať svoje osobné údaje, ktoré nám poskytujete (právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR)
 • namietať z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie proti spracovaniu osobných údajov podložené legitímnymi záujmami alebo vykonávania úlohy vo verejnom záujme (právo namietať podľa čl. 21 GDPR )

Vyššie uvedené práva možno uplatniť za predpokladu, že sú splnené zákonné podmienky. V prípade, že bol osobný údaj spracovaný na základe súhlasu , informujeme, že dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas, bez toho aby bola ovplyvnená zákonnosť spracovania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

VII. Uplatnenie práv dotknutých osôb

Ak subjekt údajov má záujem uplatniť svoje právo alebo odvolať svoj explicitne poskytnutý súhlas, pošle, žiadosť (otázka) Spoločnosti, v ktorom uvedie predmet svojej žiadosti (dotazu), najmä napr. Aké právo chce uplatniť tak, aby Spoločnosť mohla podniknúť kroky potrebné pre rešpektovanie tohto práv a . Spoločnosti možno žiadosť (otázka) doručiť týmito spôsobmi

 • dátovou schránkou
 • písomne na adresu sídla Spoločnosti
 • e-mailom na adresu: info@reda.cz

V prípade, kedy máme oznámiť akékoľvek informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov konkrétne osoby, sme oprávnení si vyžiadať potvrdenie identity subjektu údajov vykonávajúci žiadosť (otázka), aby sa Spoločnosť presvedčila o oprávnenosti požiadavku. Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, ak je presvedčený, že bola jeho práva porušené  https://dataprotection.gov.sk/uoou/