Philips deň otcov | Oslávte deň otcov so zľavami až do -30% Produkty osobnej starostlivosti a Produkty do domácnosti

Poučenie pre spotrebiťelov

 

Poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Predávajúci: REDA SK s.r.o., IČO: 47743476, so sídlom Mlynské nivy 16, 821 09 BRATISLAVA, tel:  +421 948 022 282,

e-mail:podpora@philips-eshop.sk

Spotrebiteľ: fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

 Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, má v prípade zmluvy uzatvorenej na diaľku (individuálne komunikácií telefonicky alebo e-mailom) alebo mimo prevádzkových priestorov predajcu právo od zmluvy bez uvedenia dôvodu odstúpiť, a to za nasledujúcich podmienok:

  • Máte právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni uzavretia zmluvy. V prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy sa lehota počíta od dňa , keď Vy alebo Vami určená tretia osoba (iná ako prepravca) prevezmete tovar, v prípade uzavretia zmluvy, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba (iná ako prepravca) prevezmete posledný dodávku tovaru a v prípade uzavretia zmluvy, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, odo dňa , keď Vy alebo Vami určená tretia osoba (iná ako prepravca)  prevezmete prvé dodávky u tovaru .
  • Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy musíte o svojom odstúpení od tejto zmluvy písemně informovať spoločnosť REDA SK s.r.o., na e-mailu podpora@philips-eshop.sk, formou jednostranného právneho rokovania. Môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je k stiahnutiu na www.philips-eshop.sk , alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie. Ak využijete túto možnosť, obratom Vám zašleme potvrdenie o prijatí takéhoto odstúpenia od zmluvy . Využitie formulárov nie je to však Vašou povinnosťou.
  • Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty
  • Keď odstúpite od tejto zmluvy, vrátime Vám bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy nám došlo Vaše oznámenie o odstúpení od zmluvy, všetky platby, ktoré sme od Vás dostali, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku Vami zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania nami ponúkaný). Pre vrátenie platieb použijeme rovnaký platobný prostriedok, ktorý ste použili (a) pre pôvodnej transakcii, ak ste výslovne neurčil (a) inak. V žiadnom prípade Vám nevzniknú ďalšie náklady. Platbu vrátime až po obdržaní vráteného tovaru alebo ak preukážete, že ste tovar odoslal (a) späť, podľa toho, čo nastane skôr.
  • Tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď došlo k odstúpeniu od tejto zmluvy, pošlite späť alebo odovzdajte na adrese spoločnosti na svoje náklady do: REDA a.s., Hviezdoslavova 55d, 627 00 Brno, CZ alebo nás môže kontaktovať na e-maile: podpora@philips-eshop.sk,  kde zariadime zvoz tovaru a tento zvoz bude na náklady spoločnosti REDA.
     Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Ponesiete priame náklady spojené s vrátením tovaru. Zodpovedáte iba za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na zistenie povahy a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti.
  • Ak ste požiadal (a), aby poskytovanie prípadných služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, zaplatíte nám sumu úmernú rozsahu poskytnutých služieb do doby, kedy ste nás informoval (a) o odstúpení od zmluvy, a to v porovnaní s celkovým rozsahom služieb stanoveným v zmluve.