Philips deň otcov | Oslávte deň otcov so zľavami až do -30% Produkty osobnej starostlivosti a Produkty do domácnosti

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

ČASŤ „A“ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE OSOBY, KTORÉ SÚ SPOTREBITEĽMI

 

 1. Základné ustanovenia

1.1.Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy uzatváranej prostredníctvom internetového obchodu, kde na jednej strane je spoločnosť REDA SK s.r.o., IČO: 47743476, DIČ SK 2024079189, so sídlom Mlynské nivy 16, 821 09 BRATISLAVA, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Bratislave I, vložka č. 98507/B ako predávajúci (ďalej len „Predávajúci“) a na strane druhej je kupujúci spotrebiteľ.

Kontaktné údaje predávajúceho:

e- mail: podpora@philips-eshop.sk

telefón:+421 948 022 282

 

 

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

 

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA, Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P.O.Box. č. 29, 820 07 Bratislava 27

 

Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa telefónne číslo: +421 2 58 272 172 a +421 2 58 272 104

 

1.2.    Kupujúcim sa v zmysle tejto časti obchodných podmienok rozumie spotrebiteľ.

1.3.    Spotrebiteľom sa na účely týchto obchodných podmienok rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

1.4.    Kupujúci ako spotrebiteľ, pri zadávaní objednávky uvedie svoje meno, priezvisko, adresu bydliska, telefónne číslo, emailový kontakt.

1.5.    Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len „kúpna zmluva“) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

1.6.    Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými  obchodnými podmienkami.

1.7.    Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.

 

 1. Oznámenie pred uzatvorením zmluvy pre Kupujúceho spotrebiteľa

 

2.1. Predávajúci Kupujúcemu spotrebiteľovi oznamuje, že

 1. a) náklady na prostriedky komunikácie na diaľku sa nelíšia od základnej sadzby (v príp. internetového aj telefonického pripojenia podľa podmienok operátora Kupujúceho, Predávajúci si neúčtuje žiadne ďalšie poplatky, to sa netýka príp. zmluvnej prepravy);
 2. b) požaduje úhradu kúpnej ceny pred prevzatím plnenia Kupujúcim od Predávajúceho, príp. povinnosť zaplatiť zálohu alebo obdobnú platbu týkajúci sa požiadaviek Kupujúceho na poskytnutie špecifických služieb, ak sa požadujú a sú poskytované;
 3. c) Predávajúci neuzatvára zmluvy, ktorej predmetom je opakované plnenie, ak takéto zmluvy sprostredkúva, najkratšiu dobu, po ktorú bude zmluva strany zaväzovať, oznamuje poskytovateľ daného plnenia, vrátane údajov o cene, alebo spôsobu jej určenia za zúčtovacie obdobie, ktorým je vždy jeden mesiac, ak je táto cena nemenná;
 4. d) v prípade licenčných zmlúv uzatváraných na dobu neurčitú, je cena licencie dohodnutá za celú dobu poskytovania licencie, ak nie je uvedené inak;
 5. e) ceny tovarov a služieb sú na webe prevádzkovanom Predávajúcim uvádzané vrátane DPH, vrátane všetkých poplatkov stanovených zákonom, avšak náklady za balenie a za dodanie tovaru sa líšia podľa zvolenej metódy a poskytovateľov dopravy a spôsobu úhrady objednávky;Zľavové kupóny nie je možné kombinovať s inými zľavovými kupónmi
 6. f) Kupujúci spotrebiteľ má právo od zmluvy odstúpiť (ak nie je nižšie uvedené inak), a to v lehote 30 dní, ktorá plynie ak ide o
 7. fa) kúpnu zmluvu odo dňa prevzatia tovaru,
 8. fb) zmluvu, ktorá je predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, alebo
 9. fc) zmluvu, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru

pričom toto odstúpenie musí zaslať na adresu Predávajúceho nebo na e-mailovú adresy Predávajúceho,

 1. g) Kupujúci spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy:
 2. ga) o poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 3. gb) predaji tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 4. gc) predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 5. gd) predaji tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 6. ge) predaji tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 7. gf) predaji tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 8. gg) predaji alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
 9. gh) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
 10. gi) predaji zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 11. gj) predaji periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 12. gk) o poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
 13. gl) o poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 14. gm) v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je darčekový poukaz, ktorý bol spotrebiteľom vybratý z ochranného obalu (tj. napr. z obálky), tak v takomto prípade dochádza k zverejneniu tajného kódu, ktorý je týmto znehodnotený a spotrebovaný.
 15. h) V prípade odstúpenia od zmluvy, Kupujúci spotrebiteľ znáša náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom bežnej pošty;
 16. i) Kupujúci má povinnosť uhradiť pomernú časť ceny v prípade odstúpenia od zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie služieb a jej plnenie už začalo;
 17. j) zmluva, resp. príslušná faktúra, bude uložená v elektronickom archíve Predávajúceho;
 18. k) spotrebiteľ môže uplatniť sťažnosť cez podpora@philips-eshop.sk , príp. sa môže obrátiť so sťažnosťou na orgán dohľadu alebo štátneho dozoru;

 

III. Zmluva  

3.1.Webové rozhranie e-shopu obsahuje informácie o tovaroch, a to vrátane uvedenia cien jednotlivých tovarov a nákladov na vrátenie tovaru, pokiaľ tento tovar so svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovnou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti počas obdobia, v ktorom sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu v čase objednania. Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru.
3.2. Webové rozhranie obchodu taktiež obsahuje informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.
3.3. Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené na stránkach internetového eshopu sú informatívneho charakteru a nezáväzné a Predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Pre objednanie tovaru vyplní Kupujúci objednávkový formulár na stránkach internetového eshopu. Objednávka tovaru, vytvorená na stránkach internetového eshopu je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Pred zaslaním objednávky Predávajúcemu má Kupujúci právo skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky Kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť Kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky, ďalej meniť ako požadovaný tovar, tak dopravu, výšku uplatnenej zľavy za pomoci zľavových kupónov aj spôsob úhrady, teda skontrolovať všetky údaje, ktoré do objednávky vložil. Po odoslaní objednávky Predávajúci bezodkladne informuje Kupujúceho o prijatí tejto objednávky elektronickou poštou na adresu, ktorú uviedol Kupujúci. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať Kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky). Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká doručením potvrdenia objednávky (akceptáciou), ktorá je Predávajúcim zaslaná Kupujúcemu elektronickou poštou na adresu elektronickej pošty Kupujúceho alebo v užívateľskom rozhraní s označením "konečné potvrdenie objednávky". Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu.   Kupujúci vytvorením objednávky potvrdzuje, že sa pred uzatvorením zmluvy zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí Oznámenie pred uzatvorením kúpnej zmluvy pre Kupujúceho spotrebiteľa obsiahnutá v čl. II VOP,  s Reklamačným poriadkom a s Podmienkami ochrany osobných údajov, a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente vytvorenia objednávky.
3.4. Vzniknutá zmluva (vrátane dohodnutej ceny) sa môže meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo zo zákonom stanovených dôvodov. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí Kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.
3.5. Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, sa budú riešiť výhradne podľa práva Slovenskej republiky a príslušnými súdmi Slovenskej republiky.
3.6. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Pokiaľ vznikne pre potrebu Kupujúceho preklad textu zmluvy, platí, že v prípade sporu o výklad pojmov platí výklad zmluvy v slovenskom jazyku.
3.7. Uzatvorená zmluva je Predávajúcim archivovaná na obdobie najmenej piatich rokov od jej uzatvorenia, najdlhšie však na obdobie podľa príslušných právnych predpisov, s cieľom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Kupujúci má právo písomne zažiadať o sprístupnenie zmluvy. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zjavné z týchto VOP, kde je tento proces zrozumiteľne opísaný.
3.8. Kúpnou zmluvou sa Predávajúci zaväzuje, že Kupujúcemu odovzdá tovar, ktorý je predmetom kúpy a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nemu, a Kupujúci sa zaväzuje, že tovar prevezme a zaplatí Predávajúcemu kúpnu cenu.3.10. Predávajúci Kupujúcemu odovzdá tovar, ako aj doklady, ktoré sa na tovar vzťahujú, a umožní Kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru v súlade so zmluvou.
3.11. Predávajúci splní povinnosť odovzdať tovar Kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s tovarom v mieste plnenia, a včas mu to oznámi.

 1. Kúpna cena

4.1. Všetky ceny sú zmluvné. V on-line e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny.
4.2. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len „kúpna cena").
4.3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
4.4.Predávajúci nepožaduje od Kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu.
4.5. Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastať prípady, keď nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, a to najmä v prípade, keď kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku vady interného informačného systému Predávajúceho  či pochybenia personálu Predávajúceho. V takom prípade je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to aj potom, čo Kupujúci dostal e-mail potvrdzujúci jeho objednávku, o čom predávajúci Kupujúceho bez zbytočného odkladu informuje. Príklady, kedy môže dôjsť k chybne zverejnenej cene sú najmä nasledovné:
 • cena tovaru je na prvý pohľad nesprávna (napr. Nezohľadňuje nákupnú cenu či obvyklú cenu tovaru);
 • u ceny tovaru prebýva alebo chýba jedna alebo viac cifier;
4.6. Náklady spojené s montážou a vynášaním tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.
4.7. Recyklačný poplatok je zobrazený samostatne pri každom elektrozariadení a je uvedený aj v daňovom doklade pre kupujúceho.

 1. Platobné podmienky

5.1. Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:
a. platba kartou pri nákupe,
b. platba cez internetové rozhranie banky,
c. platba kartou MasterCard alebo Visa prostredníctvom internetového platobného portálu,
5.3. Predávajúci je oprávnený požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru Kupujúcemu.
5.4. Škoda na veci, vzniknutá po prechode nebezpečenstva škody na veci na Kupujúceho, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu, okrem prípadu, že Predávajúci škodu spôsobil porušením svojej povinnosti.

 

 1. Dodacie podmienky

6.1. Predávajúci zabezpečuje dopravu len na území Slovenskej republiky. V prípade, že si Kupujúci želá zaslať tovar do zahraničia, nie je možné takto dopravu realizovať. V každom prípade sa zmluvný vzťah, kde je kupujúci cudzinec, bude riadiť slovenským právnym poriadkom a v prípade sporu bude miestne a vecne príslušný súd v SR.

6.2. Tovar možno Kupujúcemu zaslať prostredníctvom DPD alebo Zásilkovna.

Zásilkovna – cena za dopravné 4 EUR. V prípade objednávky nad 100 EUR je dopravné zadarmo. DPD – cena za dopravné 6 EUR. V prípade objednávky nad 100 EUR je dopravné zadarmo.
V ceně je zahrnuté dopravné aj balné.
6.3. Dodávka je distribuovaná podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností Predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 2-5 pracovných dní od potvrdenia objednávky. Vo výjimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, o tejto skutočnosti bude kupujúci informovaný na uvedený e-mail. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia.
6.4. Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie škatule) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku Kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie opísať v odovzdávacom protokole prepravcu.
6.4. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je potrebné neodkladne oznámiť e-mailom na adresu podpora@philips-e-shop.sk, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať faxom, e-mailom alebo poštou Predávajúcemu. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje Kupujúceho práva tovar reklamovať, Kupujúci je však povinný preukázať, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia. .
6.5. V prípade, že je z dôvodov na strane Kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
6.6. Ak má Predávajúci tovar odoslať, odovzdá tovar Kupujúcemu odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu pre Kupujúceho a umožní Kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi, Predávajúci odovzdá tovar Kupujúcemu, hneď ako mu tovar odovzdá dopravca.
6.7. Predávajúci odovzdá Kupujúcemu predmet kúpy v dohodnutom množstve, akosti a vyhotovení.
6.8. Ak nie je dohodnuté, ako má byť tovar zabalený, zabalí Predávajúci tovar podľa zvyklostí; ak nie sú, potom spôsobom potrebným na uchovanie tovaru a jeho ochranu. Rovnakým spôsobom pripraví Predávajúci tovar na prepravu.
6.9. Nebezpečenstvo škody na veci prechádza na Kupujúceho prevzatím tovaru Kupujúcim.
6.10. Omeškaním strany s prevzatím tovaru vzniká druhej strane právo tovar po predchádzajúcom upozornení na účet meškajúceho vhodným spôsobom predať po tom, ako meškajúcemu poskytla dodatočnú primeranú lehotu na prevzatie. To platí aj vtedy, ak strana mešká s platením, ktorým je odovzdanie tovaru podmienené.

VII. Zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie
7.1. Tovar je vadný, ak nemá dohodnuté vlastnosti. Za vadu sa považuje i plnenie iného tovaru a vady v dokladoch potrebných na používanie tovaru. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že v čase, keď Kupujúci tovar prebral,
a) má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak dohoda chýba, také vlastnosti, ktoré Predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré Kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru,
b) sa tovar hodí na účel, ktorý na jeho použitie Predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar tohto druhu zvyčajne používa,
c) je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
d) tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
7.2. Právo Kupujúceho z vadného plnenia zakladá vada, ktorú má tovar pri prechode nebezpečenstva škody na Kupujúceho, hoci sa prejaví až neskôr. Právo Kupujúceho založí aj neskôr vzniknutá vada, ktorú Predávajúci spôsobil porušením svojej povinnosti.
7.3. Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku. Informácie o servisných miestach pre záručný a pozáručný servis sú uvedené na zadnej strane záručného listu, resp. budú kupujúcemu v prípade potreby poskytnuté na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

7.4. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný Reklamačný poriadok zverejnený na internetovej stránke predajcu www.philips-eshop.sk Kupujúci zakliknutím políčka pred odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si Reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní  záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

7.5. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

7.6. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

7.7. Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie chyby po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu so záručným listom, resp. dokladom o zaplatení.

7.8. Ak tovar vykazuje vady, Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v súlade s ust. § 18 ods. 2 zákona tak, že doručí tovar osobe oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“). Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemu zašle na jeho žiadosť predávajúci alebo je zverejnený na internetových stránkach predávajúceho wwww.xxx. Ďalej kupujúci vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a doručí ho jak predávajúcemu tak určené osobe. Podobu formulára určí predávajúci a jeho vzor umiestni na internetovej stránke predávajúceho. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Reklamačné konanie tovaru, začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

 

 1. a) doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu a určenej osobe,
 2. b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho určenej osobe, pokiaľ sa kupujúci a predávajúci nedohodnú inak,
 3. c) doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k tovaru od kupujúceho predávajúcemu a určenej osobe.

7.9. Kupujúci je povinný reklamovať chyby tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie chyby.

7.10. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorej je povinný presne označiť chyby tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

7.11. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické  zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom a doporučeným listom) a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol.

7.12. Zodpovednosť za chyby a záruka sa nevzťahuje na chyby, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

7.13. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

7.14. Nárok na bezplatnú záručnú opravu zaniká:

 1. a) nepredložením záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
 2. b) neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru,
 3. c) uplynutím záručnej doby tovaru,
 4. d) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
 5. e) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
 6. f) neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 7. g) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii,
 8. h) všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
 9. i) poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 10. j) poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 11. k) neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
 12. l) zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

7.15. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu.

7.16. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (tzv. rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadaviek kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou. Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe tovaru alebo ak sa nedokáže opak. V prípade rozporu tovaru so zmluvou má spotrebiteľ nárok na tzv. zjednanie  nápravy a to:

 1. a) bezplatným uvedením spotrebného tovaru do stavu odpovedajúceho zmluve prostredníctvom opravy
 2. b) primeraným znížením kúpnej ceny
 3. c) náhradným dodaním tovaru
 4. d) odstúpením od zmluvy

7.17. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 1. a) odovzdaním opraveného tovaru,
 2. b) výmenou tovaru,
 3. c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
 4. d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
 5. e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
 6. f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

7.18. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby, alebo prostredníctvom e-mailu.

7.19. Záručná doba je 24 mesiacov (pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba) a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru   kupujúcim.

7.20. Najprv môže spotrebiteľ požadovať od predávajúceho bezplatnú opravu alebo  bezplatné náhradné dodanie spotrebného tovaru. Kupujúci má právo na výmenu tovaru len vtedy, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné. O tom, či je vada úmerná, rozhodne autorizované servisné stredisko a to formou písomného posúdenia tejto vady. Na základe tohto rozhodnutia sa bude postupovať  ďalej  podľa zákona.

 

VIII. Odstúpenie od zmluvy Odstúpenie od zmluvy Kupujúcim – spotrebiteľom
8.1. Kupujúci, ak je spotrebiteľ, má právo v zmysle ustanovenia § 7 zákona  o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (zákon č. 102/2014 Z. z.) odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 30 dní. Lehota podľa vety prvej plynie odo dňa uzatvorenia zmluvy a ak ide o
a) kúpnu zmluvu, odo dňa prevzatia tovaru,
b) zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru.
8.2. Predávajúci umožňuje Kupujúcemu, ak je spotrebiteľ, odstúpiť od zmluvy prostredníctvom vyplnenia a odoslania vzorového formulára na odstúpenie od zmluvy na internetových stránkach, a Predávajúci tak Kupujúcemu, ak je spotrebiteľ, potvrdí bez zbytočného odkladu v textovej podobe jeho prijatie. Ďalej môže byť odstúpenie od zmluvy zaslané na adresu sídla Predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty Predávajúceho.
8.3. Ak Kupujúci odstúpi od zmluvy, zašle alebo odovzdá Predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, tovar, ktorý od Predávajúceho získal, a to na svoje náklady na adresu: REDA a.s., Hviezdoslavova 55d, 627 00 Brno alebo nás môže kontaktovať na e-maile podpora@philips-eshop.sk kde zariadime zvoz tovaru a tento zvoz bude na náklady spoločnosti REDA.
8.4. Tovar by mal Kupujúci vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že vrátený tovar je nekompletný či poškodený, môže predávajúci kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku.
8.5. Ak sa Kupujúci rozhodne pre odstúpenie v lehote uvedenej v odstavci 9.1., odporúčame na urýchlenie vybavenia odstúpenia tovar doručiť na adresu Predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu.
8.6. Kupujúci zodpovedá Predávajúcemu iba za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti.
8.7. Ak Kupujúci od zmluvy odstúpi, vráti mu Predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, , ktoré od neho na základe zmluvy prijal, rovnakým spôsobom, akým ich od Kupujúceho prijal.

8.8. Ak Kupujúci od zmluvy odstúpi, Predávajúci však nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky Kupujúcemu skôr, než mu Kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar Predávajúcemu odoslal.
8.9. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ani požadovať dodanie nového tovaru, ak tovar nemôže vrátiť v stave, v akom ho získal. To neplatí,
a) ak došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky s cieľom zistenia vady tovaru,
b) ak Kupujúci tovar použil ešte pred objavením vady,
c) ak Kupujúci nespôsobil nemožnosť vrátenia tovaru v nezmenenom stave konaním alebo opomenutím.
8.10. Ak Kupujúci neoznámi chybu tovaru včas, stráca právo odstúpiť od zmluvy.
8.11. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je:

 1. a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného
 2. b) na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 3. c) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, alebo
 4. d) počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal
 5. e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, napr. tovar na starostlivosť o chrup, príslušenstvo pre holiace strojčeky, atď.

 

 1. Odstúpenie od zmluvy Predávajúcim
  9.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom  obchode.  Predávajúci  je  povinný  o  tejto  skutočnosti  okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim,  pokiaľ sa  zmluvné  strany nedohodnú  inak. Predávajúci  je  oprávnený odstúpiť  od kúpnej zmluvy aj v prípade, ak kupujúci neprevzal tovar do piatich pracovných dní odo dňa kedy bol kupujúci povinný tento tovar prevziať.

9.2. Predávajúci je ďalej oprávnený odstúpiť od zmluvy uzatvorenej so zákazníkom v prípade zjavnej chyby v cene tovaru (tj. ceny zjavne iné ako je cena pre tento typ / druh tovaru obvyklá). Za zjavnú chybu v cene tovaru je považované napríklad mylné uvedenie prvých troch číslic na miesto štyroch; o jednu cifru nižšia cena (napr. pri udávaní ceny "vypadne" jedna číslica); zjavne nízka cena tovaru (napr. o 50% nižšia cena, než je pre tento druh a typ       tovaru obvyklé, bez toho, aby u tovaru bolo uvedené, že sa jedná o výpredaj či o inú  zľavovú     akciu); a iné zjavné chyby v písaní, zjavné chyby v popise tovaru, obrázku atď., alebo v prípade zjavne mylné chyby v informácii podanej operátorom zákazníckeho centra. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka vrácená v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Uvedené ustanovenia sa analogicky použijú aj pre zrušenie (stornovanie) objednávky a analogicky sa taktiež uplatnia pre deklarácii výška zľavy pri rôznych zľavových alebo marketingových akcií.

9.3. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne od odstúpenia od kúpnej zmluvy zo strany Predávajúceho.

 

 1. Bezpečnosť a ochrana informácií
  10.1. Kupujúci je pri objednávaní tovaru povinný uviesť správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené Kupujúcim pri objednávaní tovaru sú Predávajúcim považované za správne.

  10.2. Predávajúci vyhlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú využité len na uskutočnenie plnenia zmluvy s Kupujúcim a marketingových akcií Predávajúceho a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúcim sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a taktiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu údajov. Osobné údaje, ktoré sú Kupujúcim dobrovoľne poskytnuté Predávajúcemu na účel splnenia objednávky a marketingových akcií Predávajúceho, sú zhromažďované, spracúvané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky. Kupujúci dáva Predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracúvanie osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, adresa bydliska, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy a využitie na marketingové účely Predávajúceho (najmä pre zasielanie obchodných oznámení, telemarketing, sms), a to až do času jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu REDA a.s., Hviezdoslavova 55a, 627 00 Brno, CZ. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje i forma elektronická. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu,  vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie chybného stavu a ďalších zákonných práv k týmto údajom. Spracovaním osobných údajov Kupujúceho môže Predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

 

 1. Záverečné ustanovenia

11.1. Mimosúdne vybavovanie sťažností Kupujúcich zaisťuje Predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy podpora@philps-eshop.sk. Informáciu o vybavenie sťažnosti Kupujúceho zašle Predávajúci na elektronickú adresu Kupujúceho.
11.2. Tieto obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzatvárané medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo obchodné podmienky meniť. Predávajúci však nemôže bez súhlasu kupujúceho meniť tieto obchodné podmienky, ak už bola kúpna zmluva uzatvorená. Na takého Kupujúceho sa vzťahujú obchodné podmienky platné ku dňu uzavretia kúpnej zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
11.3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Platne uzavretá zmluva sa však riadi všeobecnými obchodnými podmienkami v čase, v ktorom bola uzavretá.

 

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

ČASŤ „B“ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE OSOBY, KTORÉ NIE SÚ SPOTREBITEĽMI

 

 1. Základné ustanovenia
 2. Základné ustanovenia

1.1.Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy uzatváranej prostredníctvom internetového obchodu, kde na jednej strane je spoločnosť REDA SK s.r.o., IČO: 47743476, DIČ SK 2024079189, so sídlom Mlynské nivy 16, 821 09 BRATISLAVA, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Bratislave I, vložka č. 98507/B ako predávajúci (ďalej len „Predávajúci“) a na strane druhej je kupujúci., ktorý nie je spotrebiteľom, predmetom ktorej je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Kontaktné údaje predávajúceho:

e- mail: podpora@philips-eshop.sk

telefón:+421 948 022 282

 

poštová adresa:

REDA SK s.r.o. Mlýnské nivy 16, 821 09 Bratislava

Číslo účtu pre bezhotovostné platby:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

 

1.2. Kupujúcim sa v zmysle tejto časti Obchodných podmienok rozumie podnikateľ resp. osoby, ktoré nie sú spotrebiteľmi (ďalej len ako „podnikateľ“).

1.3. Podnikateľom sa na účely týchto Obchodných podmienok rozumie osoba zapísaná v obchodnom registri; osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia; osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov; fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

1.4. Kupujúci ako podnikateľ, pri zadávaní objednávky uvedie svoje obchodné meno, sídlo (miesto podnikania), IČO, IČDPH, telefónne číslo, e-mailový kontakt osoby konajúcej v mene podnikateľa.

1.5.. Kupujúci - podnikateľ berie na vedomie, že podmienky záruky ako aj samotný postup pri reklamácii upravený v týchto Obchodných podmienkach Časť „B“ môžu byť odlišné ako v Obchodných  podmienkach  Časť  „A“.  pre spotrebiteľov.

1.6. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len „kúpna zmluva“) a na všetky vzťahy  medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

1.7. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými  obchodnými podmienkami.

1.8. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami ani rámcovou zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

1.9. Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.

 

 1. Zmluva 

2.1.Webové rozhranie e-shopu obsahuje informácie o tovaroch, a to vrátane uvedenia cien jednotlivých tovarov a nákladov na vrátenie tovaru, pokiaľ tento tovar so svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovnou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti počas obdobia, v ktorom sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu v čase objednania. Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru.
2.2. Webové rozhranie obchodu taktiež obsahuje informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.
2.3. Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené na stránkach internetového eshopu sú informatívneho charakteru a nezáväzné a Predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Pre objednanie tovaru vyplní Kupujúci objednávkový formulár na stránkach internetového eshopu. Objednávka tovaru, vytvorená na stránkach internetového eshopu je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Pred zaslaním objednávky Predávajúcemu má Kupujúci právo skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky Kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť Kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky, ďalej meniť ako požadovaný tovar, tak dopravu, výšku uplatnenej zľavy za pomoci zľavových kupónov aj spôsob úhrady, teda skontrolovať všetky údaje, ktoré do objednávky vložil. Po odoslaní objednávky Predávajúci bezodkladne informuje Kupujúceho o prijatí tejto objednávky elektronickou poštou na adresu, ktorú uviedol Kupujúci. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať Kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky). Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká doručením potvrdenia objednávky (akceptáciou), ktorá je Predávajúcim zaslaná Kupujúcemu elektronickou poštou na adresu elektronickej pošty Kupujúceho alebo v užívateľskom rozhraní s označením "konečné potvrdenie objednávky". Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu. Kupujúci vytvorením objednávky potvrdzuje, že sa pred uzatvorením zmluvy zoznámil s týmito VOP, Reklamačným poriadkom a Podmienkami ochrany osobných údajov, a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente vytvorenia objednávky

2.4. Vzniknutá zmluva (vrátane dohodnutej ceny) sa môže meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo zo zákonom stanovených dôvodov. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí Kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.
2.5. Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, sa budú riešiť výhradne podľa práva Slovenskej republiky a príslušnými súdmi Slovenskej republiky.
2.6. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Pokiaľ vznikne pre potrebu Kupujúceho preklad textu zmluvy, platí, že v prípade sporu o výklad pojmov platí výklad zmluvy v slovenskom jazyku.
2.7. Uzatvorená zmluva je Predávajúcim archivovaná na obdobie najmenej piatich rokov od jej uzatvorenia, najdlhšie však na obdobie podľa príslušných právnych predpisov, s cieľom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Kupujúci má právo písomne zažiadať o sprístupnenie zmluvy. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zjavné z týchto VOP, kde je tento proces zrozumiteľne opísaný.
2.8. Kúpnou zmluvou sa Predávajúci zaväzuje, že Kupujúcemu odovzdá tovar, ktorý je predmetom kúpy a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nemu, a Kupujúci sa zaväzuje, že tovar prevezme a zaplatí Predávajúcemu kúpnu cenu.2.10. Predávajúci Kupujúcemu odovzdá tovar, ako aj doklady, ktoré sa na tovar vzťahujú, a umožní Kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru v súlade so zmluvou.
2.11. Predávajúci splní povinnosť odovzdať tovar Kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s tovarom v mieste plnenia, a včas mu to oznámi.
2.12. Podľa novely zákona č. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty nemožno meniť údaje v už vystavenom daňovom doklade (faktúre). Údaje v daňovom doklade (faktúra) je možné meniť len v prípade, kedy zákazník tovar ešte neprijal a nezaplatil.
2.13. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho udávané výrobcom sa môžu odlišovať od skutočnosti o ± 3% z uvedenej hodnoty.

III. Kúpna cena

3.1. Všetky ceny sú zmluvné. V on-line e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny.
3.2. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len „kúpna cena").
3.3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
3.4.Predávajúci nepožaduje od Kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu.
3.5. Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastať prípady, keď nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, a to najmä v prípade, keď kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku vady interného informačného systému Predávajícho či pochybenia personálu Predávajúceho. V takom prípade je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to aj potom, čo Kupujúci dostal e-mail potvrdzujúci jeho objednávku, o čom predávajúci Kupujúceho bez zbytočného odkladu informuje. Príklady, kedy môže dôjsť k chybne zverejnenej cene sú najmä nasledovné:
 • cena tovaru je na prvý pohľad nesprávna (napr. Nezohľadňuje nákupnú cenu či obvyklú cenu tovaru);
 • u ceny tovaru prebýva alebo chýba jedna alebo viac cifier;
3.6. Náklady spojené s montážou a vynášaním tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.
3.7. Recyklačný poplatok je zobrazený samostatne pri každom elektrozariadení a je uvedený aj v daňovom doklade pre kupujúceho.

 1. Platobné podmienky

4.1. Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:
a. platba kartou pri nákupe,
b. platba cez internetové rozhranie banky,
c. platba kartou MasterCard alebo Visa prostredníctvom internetového platobného portálu,
4.2. Predávajúci je oprávnený požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru Kupujúcemu.
4.3. Škoda na veci, vzniknutá po prechode nebezpečenstva škody na veci na Kupujúceho, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu, okrem prípadu, že Predávajúci škodu spôsobil porušením svojej povinnosti.

 

 1. Dodacie podmienky

5.1. Predávajúci zabezpečuje dopravu len na území Slovenskej republiky. V prípade, že si Kupujúci želá zaslať tovar do zahraničia, nie je možné takto dopravu realizovať. V každom prípade sa zmluvný vzťah, kde je kupujúci cudzinec, bude riadiť slovenským právnym poriadkom a v prípade sporu bude miestne a vecne príslušný súd v SR.

5.2.

Tovar možno Kupujúcemu zaslať prostredníctvom DPD alebo Zásilkovna.

Zásilkovna – cena za dopravné 3 EUR. V prípade objednávky nad 100 EUR je dopravné zadarmo. DPD – cena za dopravné 4 EUR. V prípade objednávky nad 100 EUR je dopravné zadarmo.
V ceně je zahrnuté dopravné aj balné.
5.3. Dodávka je distribuovaná podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností Predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 2-5 pracovných dní od potvrdenia objednávky. Vo výjimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, o tejto skutočnosti bude kupujúci informovaný na uvedený e-mail. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia.
5.4. Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie škatule) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku Kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie opísať v odovzdávacom protokole prepravcu.
5.4. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je potrebné neodkladne oznámiť e-mailom na adresu podpora@philips-eshop.sk, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať faxom, e-mailom alebo poštou Predávajúcemu. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje Kupujúceho práva tovar reklamovať, Kupujúci je však povinný preukázať, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia. .
5.5. V prípade, že je z dôvodov na strane Kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
5.6. Ak má Predávajúci tovar odoslať, odovzdá tovar Kupujúcemu odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu pre Kupujúceho a umožní Kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi, Predávajúci odovzdá tovar Kupujúcemu, hneď ako mu tovar odovzdá dopravca.
5.7. Predávajúci odovzdá Kupujúcemu predmet kúpy v dohodnutom množstve, akosti a vyhotovení.
5.8. Ak nie je dohodnuté, ako má byť tovar zabalený, zabalí Predávajúci tovar podľa zvyklostí; ak nie sú, potom spôsobom potrebným na uchovanie tovaru a jeho ochranu. Rovnakým spôsobom pripraví Predávajúci tovar na prepravu.
5.9. Nebezpečenstvo škody na veci prechádza na Kupujúceho prevzatím tovaru Kupujúcim.
5.10. Omeškaním strany s prevzatím tovaru vzniká druhej strane právo tovar po predchádzajúcom upozornení na účet meškajúceho vhodným spôsobom predať po tom, ako meškajúcemu poskytla dodatočnú primeranú lehotu na prevzatie. To platí aj vtedy, ak strana mešká s platením, ktorým je odovzdanie tovaru podmienené.

 1. Zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie
  6.1. Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru. Kupujúci, ktorý je podnikateľom je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť v prvom rade priamo v autorizovanom servisnom stredisku. Aktuálny zoznam servisných stredísk poskytnú pracovníci reklamačného oddelenia. V prípade, že nie je možné zaistiť opravu týmto spôsobom, zaistí opravu predávajúci.

6.2. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný Reklamačný poriadok, a to v tých častiach, ktorý sa týka podnikateľov, zverejnený na internetovej stránke predajcu www.philips-eshop.sk. Pokiaľ by ustanovenia  Reklamačného  poriadku,  zverejneného  na  internetovej  stránke predajcu www.philps-e-shop.sk boli v rozpore s ustanoveniami tohto Reklamačného poriadku podľa týchto Obchodných podmienok pre podnikateľov, pri reklamácii podnikateľa sa uplatnia ustanovenia podľa týchto Obchodných podmienok pre podnikateľov. Kupujúci zakliknutím políčka pred odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si Reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv.

6.3. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

6.4. Kupujúci má právo uplatniť počas záručnej doby si u predávajúceho zodpovednosť za vady tovaru, ktorý vykazuje chyby, za ktoré zodpovedá výrobca alebo predávajúci.

6.5. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť nároky z chýb zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto chyby mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

6.6. Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu priamo u osobe oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie opráv (ďalej len „určená osoba“. Aktuálny zoznam určených osob je uvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemu zašle na jeho žiadosť predávajúci alebo je zverejnený na internetových stránkach predávajúceho wwww.philips-eshop.sk. Ďalej kupujúci vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a doručí ho jak predávajúcemu tak určené osobe. Podobu formulára určí predávajúci a jeho vzor umiestni na internetovej stránke predávajúceho. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Reklamačné konanie tovaru, začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky: .

 1. a) doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu a určenej osobe,
 2. b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu,
 3. c) doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k tovaru od kupujúceho predávajúcemu určenej osobe. 6.6. Kupujúci je povinný reklamovať chyby tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie chyby.

6.7. Na vybavenie reklamácie kupujúceho, ktorý je podnikateľom sa nevzťahuje 30 dňová lehota v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa. Lehota na vybavenie reklamácie pre podnikateľov nie je zákonom upravená, reklamácie podnikateľov v zmysle týchto Obchodných podmienok sa však naša spoločnosť zaväzuje vybaviť v lehote do 60 dní.

6.8. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na chyby, o ktorých bol predávajúcim v dobe  uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

6.9. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

6.10. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

 1. a) nepredložením dokladu o zaplatení, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
 2. b) neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru,
 3. c) uplynutím záručnej doby tovaru,
 4. d) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
 5. e) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
 6. f) neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 7. g) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii,
 8. h) všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
 9. i) poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 10. j) poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 11. k) neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
 12. l) zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

6.11. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

6.12. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 1. a) odovzdaním opraveného tovaru,
 2. b) výmenou tovaru,
 3. c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
 4. d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
 5. e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
 6. f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

6.13. Záručná doba je 12 mesiacov (pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba) a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba sa riadi záručnými podmienkami výrobcu v súlade s príslušnými  podmienkami podľa Obchodného zákonníka (§429 a nasl.). U vybraných produktov je výrobcom záruka pre kupujúcich obmedzená

6.14. Najprv môže zákazník požadovať od predávajúceho bezplatnú opravu alebo bezplatné náhradné dodanie spotrebného tovaru. Kupujúci má právo na výmenu tovaru len vtedy, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné. O tom, či je vada úmerná, rozhodne autorizované servisné stredisko a to formou písomného posúdenia tejto vady. Na základe tohto rozhodnutia sa bude postupovať  ďalej  podľa zákona.

6.15. Ak je dodaním tovaru s vadami porušená zmluva podstatným spôsobom môže kupujúci:

 1. a) požadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, dodanie
 2. b) chýbajúceho tovaru a požadovať
 3. c) odstránenie právnych vád,
 4. d) požadovať odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné,
 5. e) požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od zmluvy.

6.16. Voľba medzi nárokmi uvedenými v 6.15 kupujúcemu patrí, len ak ju oznámi predávajúcemu vo včas zaslanom oznámení vád alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení. Uplatnený nárok nemôže kupujúci meniť bez súhlasu predávajúceho. Ak sa však ukáže, že vady tovaru sú neopraviteľné alebo že s ich opravou by boli spojené neprimerané náklady, môže kupujúci požadovať dodanie náhradného tovaru, ak o to predávajúceho požiada bez zbytočného odkladu po tom, čo mu predávajúci oznámil túto skutočnosť. Ak predávajúci neodstráni vady tovaru v primeranej dodatočnej lehote alebo ak oznámi pred jej uplynutím, že vady neodstráni, môže kupujúci odstúpiť od zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny.

6.17. Ak kupujúci neoznámi voľbu svojho nároku v lehote uvedenej v bode 7.16., má nároky z vád tovaru ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

6.18. Ak je dodaním tovaru s vadami zmluva porušená nepodstatným spôsobom, môže kupujúci požadovať buď dodanie chýbajúceho tovaru a odstránenie ostatných vád tovaru, alebo zľavu z kúpnej ceny.

6.19. Doklady potrebné na prevzatie tovaru reklamácie na pobočke v prípade nákupu podnikateľa, platcu DPH:

 1. a) Tovar objednaný na osobný odber môže prevziať iba konateľ spoločnosti alebo ním splnomocnená osoba.
 2. b) Ak tovar príde prevziať zamestnanec spoločnosti, je nutné splnomocnenie konateľa s číslom Občianskeho preukazu povereného zamestnanca.
 3. c) Na overenie konateľa alebo ním splnomocnenej osoby je potrebné preukázať sa platným Občianskym preukazom a Výpisom z Obchodného resp. Živnostenského registra, aby sa predchádzalo zámene osôb pri preberaní tovaru.

 

VII. Odstúpenie od zmluvy Odstúpenie od zmluvy Kupujúcim – spotrebiteľom

7.1. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, má právo odstúpiť od zmluvy len zo zákonných dôvodov.
7.2. Ak Kupujúci odstúpi od zmluvy, zašle alebo odovzdá Predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, tovar, ktorý od Predávajúceho získal, a to na svoje náklady na adresu: REDA a.s., Hviezdoslavova 55d, 627 00 Brno alebo nás môže kontaktovať na e-maile podpora@philips-eshop.sk kde zariadime zvoz tovaru a tento zvoz bude na náklady spoločnosti REDA.

7.3. Tovar by mal Kupujúci vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že vrátený tovar je nekompletný či poškodený, môže predávajúci kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku.
7.4. Ak Kupujúci od zmluvy odstúpi, vráti mu Predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, rovnakým spôsobom, akým ich od Kupujúceho prijal.
7.5. Ak Kupujúci od zmluvy odstúpi, Predávajúci však nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky Kupujúcemu skôr, než mu Kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar Predávajúcemu odoslal.
7.6. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ani požadovať dodanie nového tovaru, ak tovar nemôže vrátiť v stave, v akom ho získal. To neplatí,
a) ak došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky s cieľom zistenia vady tovaru,
b) ak Kupujúci tovar použil ešte pred objavením vady,
c) ak Kupujúci nespôsobil nemožnosť vrátenia tovaru v nezmenenom stave konaním alebo opomenutím.
7.7. Ak Kupujúci neoznámi chybu tovaru včas, stráca právo odstúpiť od zmluvy.
7.8. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je:

 1. a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného
 2. b) na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 3. c) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, alebo
 4. d) počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal
 5. e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, napr. tovar na starostlivosť o chrup, príslušenstvo pre holiace strojčeky, atď.

 

VIII. Odstúpenie od zmluvy Predávajúcim
8.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená  v  internetovom  obchode.  Predávajúci  je  povinný  o  tejto  skutočnosti  okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim,  pokiaľ sa  zmluvné  strany nedohodnú  inak. Predávajúci  je  oprávnený odstúpiť  od kúpnej zmluvy aj v prípade, ak kupujúci neprevzal tovar do piatich pracovných dní odo dňa kedy bol kupujúci povinný tento tovar prevziať.

8.2. Predávajúci je ďalej oprávnený odstúpiť od zmluvy uzatvorenej so zákazníkom v prípade zjavnej chyby v cene tovaru (tj. ceny zjavne iné ako je cena pre tento typ / druh tovaru obvyklá). Za zjavnú chybu v cene tovaru je považované napríklad mylné uvedenie prvých troch číslic na miesto štyroch; o jednu cifru nižšia cena (napr. pri udávaní ceny "vypadne" jedna číslica); zjavne nízka cena tovaru (napr. o 50% nižšia cena, než je pre tento druh a typ       tovaru obvyklé, bez toho, aby u tovaru bolo uvedené, že sa jedná o výpredaj či o inú  zľavovú     akciu); a iné zjavné chyby v písaní, zjavné chyby v popise tovaru, obrázku atď., alebo v prípade zjavne mylné chyby v informácii podanej operátorom zákazníckeho centra. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka vrácená v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Uvedené ustanovenia sa analogicky použijú aj pre zrušenie (stornovanie) objednávky a analogicky sa taktiež uplatnia pre deklarácii výška zľavy pri rôznych zľavových alebo marketingových akcií.

8.3. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne od odstúpenia od kúpnej zmluvy zo strany Predávajúceho.

 1. Bezpečnosť a ochrana informácií
  9.1. Kupujúci je pri objednávaní tovaru povinný uviesť správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené Kupujúcim pri objednávaní tovaru sú Predávajúcim považované za správne.
  9.2. Predávajúci vyhlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú využité len na uskutočnenie plnenia zmluvy s Kupujúcim a marketingových akcií Predávajúceho a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúcim sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a taktiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu údajov. Osobné údaje, ktoré sú Kupujúcim dobrovoľne poskytnuté Predávajúcemu na účel splnenia objednávky a marketingových akcií Predávajúceho, sú zhromažďované, spracúvané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky. Kupujúci dáva Predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracúvanie osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, adresa bydliska, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy a využitie na marketingové účely Predávajúceho (najmä pre zasielanie obchodných oznámení, telemarketing, sms), a to až do času jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu REDA a.s., Hviezdoslavova 55d, 627 00 Brno, CZ. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje i forma elektronická. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu,  vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie chybného stavu a ďalších zákonných práv k týmto údajom. Spracovaním osobných údajov Kupujúceho môže Predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

  X. Záverečné ustanovenia

10.1. Mimosúdne vybavovanie sťažností Kupujúcich zaisťuje Predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy podpora@philips-eshop.sk. Informáciu o vybavenie sťažnosti Kupujúceho zašle Predávajúci na elektronickú adresu Kupujúceho.
10.2. Tieto obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzatvárané medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo obchodné podmienky meniť. Predávajúci však nemôže bez súhlasu kupujúceho meniť tieto obchodné podmienky, ak už bola kúpna zmluva uzatvorená. Na takého Kupujúceho sa vzťahujú obchodné podmienky platné ku dňu uzavretia kúpnej zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
10.3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Platne uzavretá zmluva sa však riadi všeobecnými obchodnými podmienkami v čase, v ktorom bola uzavretá.

Príloha č. 1 : Formulár na uplatnenie reklamácie

Príloha č. 1 : Formulár na odstúpenie od zmluvy

 

Philips Formular na odstupenie od zmluvy priloha OP 2022

Philips Formular na uplatnenie reklamacie priloha OP 2022